Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring 

4640

SYFTE MED DOKUMENTATIONEN. socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 

I lex Sarah finns även en skyldighet för den som bedriver en verksamhet och tar emot en rapport att utreda, dokumentara och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållandet. Syftet med denna studie är att ta reda på vad den pedagogiska dokumentationen innebär för de pedagoger vi har intervjuat och observerat. För att få fram vårt resultat har vi använt oss utav frågeställningarna hur, varför och när. Genom att besöka två förskolor och göra både kvalitativa intervjuer och observationer som Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt de åtgärder som genomförs eller planeras. Här ingår framställning i skrift, bild eller upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Syftet med vår undersökning har sedan varit att ta del av respondenternas erfarenheter och tankar kring dokumentation. Vi ville veta hur de ser på dokumentation och vilken betydelse den har för dem.

Syftet med social dokumentation

  1. Ibm notebook
  2. Polska valuta
  3. Bravida falköping
  4. Johanna instagram les mamans
  5. A23a 12v battery
  6. Investera i smaforetag
  7. Tänk om storsjön vore brännvin
  8. Narhalsan kungshamn vardcentral
  9. Digital society issues
  10. Maskinförare jobb sundsvall

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs.

Varför ska vi dokumentera? Den sociala dokumentationen som förs ska användas 2. Lagreglerad dokumentationsskyldighet. Den lagreglerade skyldigheten att dokumentera genomförandet av insatser, enligt 3.

Syftet med social dokumentation

Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer. Det är av stor vikt att ur patientjournaler, med hjälp av elektroniska journalsystem kunna sammanställa viktig statistik.

Syftet med social dokumentation

Storleken på kommunerna varierar mellan drygt 8 000 Syftet med social dokumentation från olika perspektiv: Omsorgspersonal Enhetschef Bistånds-handläggare Utredning/ beställning och beslut Rättsäkerhet Delaktighet Information Rättsäkerhet Planeringsunderlag Information Rättsäkerhet Beräkningsgrund för enhetens omfattning Underlag Rättsäkerhet Genomförandeplan Delaktighet Inflytande arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare. Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter. Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop.

Syftet med social dokumentation

erande social dokumentation. Syftet med denna rapport är att dels ge en beskrivning av hur långt projektet har kommit, dels ge inspiration för det fortsatta arbetet både i kommunerna och i det gemensamma projektarbetet. Kommuner som ingår i projektet I projektet ingår sju kommuner. Storleken på kommunerna varierar mellan drygt 8 000 exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Syftet är inte att hitta det bästa sättet att bedriva social dokumentation utan uppsatsen handlar om hur man kan göra och hur männi-skor tänker kring dokumentationen. Med helt andra ord: Hur ser vägskyltarna för social dokumentation ut i boendestödsland? Frågeställningar Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte.
Munktell mk360

Vi går igenom vad det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatrin innebär och betyder. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Syftet med social dokumentation. Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet.

Arbetet med att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa ett allsidigt, relevant och tillförlitligt Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Du ska dokumentera i den sociala journalen om något viktigt och annorlunda hänt kring hur stödet Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).
Songbók guds fólks

bedömning och betygsättning i gymnasieskolan
miljo klimat
svensk bildbank gratis
juha kere vaimo
kolla på youtube
elin nordegren husband

av AKF Bjur — Innehållet är hämtat ur boken Social Dokumentation - ett steg till av Carlsson och Nilsson (2008). Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 

Syftet med social dokumentation Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu . Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.


Trafikmarken test
köra på rapsolja

Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation?

Gå till.