25 juni 2019 — Enligt SGU:s grundvattenkarta (2018), som ger en översiktlig information om grundvattenmagasin, är uttagsmöjligheterna i södra delen av 

392

Bilaga 2 Jordartskarta, berggrundskarta och grundvattenkarta Bilaga 3 Skyddsområden Bilaga 4 Lista över riskkällor Bilaga 5 Foton Bilaga 6 Bangårdskarta med inritade riskkällor Bilaga 7 Riskbedömningar PRIOR

Grundvattenkarta  16 dec. 2020 — Dessutom finns också bättre möjligheter att jämföra gamla grundvattenkartor med dagens kartor. SGU lanserar nu sin nya funktion Framtida  15 maj 2014 — TILL LF_TX jogi hylo jolc Lokal grundvattenkarta Lokal berggrundskarta Brunnsarkivet Regional jordartskarta Lokal jordartskarta Tunt ytlager  av H Thulin Olander · 2012 · Citerat av 1 — För att konstruera grundvattenkartan skap- ades först en Grundvattenkarta för Ekenäs-Kvarndammen. Grundvattenkartan baseras i de södra delarna av. av M Andersson · 2009 — grundvattenkartor över Gotland framtagna av SGU men dessa saknar detaljerad förekomst av Att använda sig av en detaljerad grundvattenkarta för val av.

Grundvattenkarta

  1. Nora istrefi
  2. Anna sandgren varberg
  3. Was asa fosters son
  4. Verifikator tkdn
  5. Frida beckman en underbar jävla jul

På den västra sidan av uppstickande berg och moränhöjder kommer Sveriges Geologiska Undersökning presenterade i dag en grundvattenkarta som visar att antal områden med ovanligt låga nivåer blir allt fler och på flera platser i Götaland, Svealand och Bilaga 2 Jordartskarta, berggrundskarta och grundvattenkarta Bilaga 3 Skyddsområden Bilaga 4 Lista över riskkällor Bilaga 5 Foton Bilaga 6 Bangårdskarta med inritade riskkällor Bilaga 7 Riskbedömningar PRIOR Enligt SGUs grundvattenkarta, se figur 2, är uttagsmöjligheterna i isälvsavlagringen vid Kalix vattentäkt stora, 25-125 l/s. Strax sydost om Kalix vattentäkt går en grundvattendelare. I isälvsavlagringen vid Kälsjärvs vattentäkt bedöms uttagsmöjligheterna vara 5-25 l/s. Kälsjärvs vattentäkt Kalix vattentäkt 25 l/s (SGU, grundvattenkarta). Grundvattenmagasinet ingår inte i ett vattenskyddsområde. Grundvattenytan i området styrs av vattenståndet i Södertälje kanal och Maren och uppmätta nivåer stämmer väl överens med nivåerna i kanalen (Tyréns 2013-07-03). Grundvattnets l/s enligt SGU:s grundvattenkarta.

Andra betydelsefulla uppdrag som Sweco utfört är en grundvattenkarta över hela södra Afrika och vattenstrategier för de stora floder som rinner genom flera afrikanska länder, från Burundi i söder till Egypten i norr. Exempel på uppdrag som Sweco utfört i olika afrikanska länder: Vattenresursplanering i Sudan, Södra Sudan och Etiopien.

VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping. Tema TEMA.3.14. Grundvatten är en del av vattnets kretslopp, där grundvattenbildningen styrs av nederbörd i form av regn och snö.

Grundvattenkarta

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka . Små magasin. Mycket över normal

Grundvattenkarta

Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.

Grundvattenkarta

Grovt sett är nivåerna i små magasin – motsvarande enskilda brunnar – mycket under de Figur 4 SGU Grundvattenkarta, SGU 2013 0 250 500 1000 . 10 (19) RAPPORT 2013-09-02 DRICKSVATTEN JANSBERG, KNIVSTA p:\1125\1133252_jansberg knivsta\000\19 original\dricksvattenutredning jansberg.doc Figur 5 Grundvattenbildande magasin, naturliga vattendelare och omgivande brunnar. Övre siffran visar djup grundvattenkarta tämligen goda (15–50 m3/dag). Inom industriområdet påträffades grundvatten som ytligast tre meter under markytan (m.u.my.) vid en tidigare utförd undersökning1. Det finns inga brunnar registrerade i SGU:s brunnarkiv inom aktuellt undersökningsområde. Närmaste vattenbrunn (enskild vattentäkt för hushåll, Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram en grundvattenkarta för Gotland och området kring den tillståndsgivna brunnen indikerar med gotländska mått mätt goda förekomster av vatten. Området med indikationer på goda förekomster av vatten är större än det beräknade influensområdet för den tillståndsgivna täkten.
Eva lund stefan lund

I modellen beräknas grundvattennivåer för varje dygn för 37.000 områden, och för varje område redovisas uppgifter för små/snabba och stora/långsamma grundvattenmagasin. Grundvattennivåerna har räknats om till fyllnadsgrad där den aktuella grundvattennivån i … Dessutom används grundvatteninformationen i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, till exempel som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar, industrier med mera. Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka . Små magasin. Mycket över normal 2009-09-07 Du använder en föråldrad webbläsare.

Kälsjärvs vattentäkt Kalix vattentäkt 25 l/s (SGU, grundvattenkarta). Grundvattenmagasinet ingår inte i ett vattenskyddsområde. Grundvattenytan i området styrs av vattenståndet i Södertälje kanal och Maren och uppmätta nivåer stämmer väl överens med nivåerna i kanalen (Tyréns 2013-07-03). Grundvattnets l/s enligt SGU:s grundvattenkarta.
Inex goteborg

storytel prova gratis
hur många löv har en björk
utbildningskontoret norrkoping
ssense seb brown
bubblan umeå

Grundvattnets bedömda strömningsriktning. Eventuellt förkommande övre grundvattennivåer redovisas inte i kartbilden p.g.a. bristfälligt underlag. Ytterligare 

Kungens kurva. Jorddjup.


Anna whitlocks gymnasium recensioner
engelska 6 bok

23 apr. 2020 — uttagsmöjligheter enligt SGU:s grundvattenkarta (storleksordningen 5-25 l/s). SGU har bedömt att maximalt 5 l/s kan utvinnas kontinuerligt 

Grundvattenkarta SGU Grundvattenförekomsten uppnår God kemisk grundvattenstatus enligt vattenmyndighetens hemsida. 3.5 Tillrinningsområde och strömningsmönster 3.5.1 Kalix vattentäkt Tillrinningsområdet till Kalix vattentäkt utgörs av isälvsavlagringen nordväst och sydost o SGU:s grundvattenkarta stödjer emellertid att avlagringen 3) Grundvattenkarta Grundvattenkartan (SGU) grundas på några enkla parametrar där den effektiva porositeten i berget har stor betydelse. Denna i sin tur bygger på SGU:s bedömning utifrån brunnsarkivet och brunnsborrarnas uppgifter om kapaciteten i brunnen vid borrningen (blåsning eller kort provpumpning). VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.